پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ پیش از چاشت به وقت محلی کابل
انستتیوت دپلوماسی

انستتیوت دپلوماسی (2)

گزارش برنامه ی آموزشی تیوری و مهارت های دیپلوماتیک

برنامه ی آموزشی زیر عنوان تیوری و مهارت های دیپلوماتیک در سالون انستیتیوت دیپلوماسی برای اشتراک کننده گان کورس الف سیاسی دیپلوماسی وزارت امور خارجه و روسای ارتباط خارجه ی بعضی از وزارتخانه ها از جانب انستیتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه با همکاری سفارت کشور شاهی بریتانیا در کابل برگزار گردید.
درین برنامه ی آموزشی که از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ سرطان سال ۱۳۹۱ در تالار انستیتوت دیپلوماسی دوام یافت، موضوعات مهمی چون مدیریت اداره، پالیسی سازی، لابی گری و دیگر موارد از جانب آموزگاران مجرب بریتانیایی تدریس گردید. هدف از برگزاری این گونه برنامه ها افزایش دانش و مهارت های کارمندان جوان وزارت امور خارجه و ارتقای ظرفیت کارمندان سایر وزارت ها می باشد.
این برنامه بعد از چهار روز با موفقیت به اتمام رسیده و در اخیر تصدیقنامه های فراغت برای اشتراک کننده گان تفویض گردید.

 

گزارش برنامه ی آموزشی "حقوق بین المللی عمومی" و "حقوق معاهدات"

انستیتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری انستیتیوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الدول ماکس پلانک و همکاری مالی وزارت خارجه آلمان دو برنامه یی آموزشی  یک هفته يی زیر عنوان حقوق بین الملل عمومی و حقوق و معاهدات را برگزار نمودند.
برگزاری این کورس ها در راستای اجرای برنامه ی سالانه این انستیتیوت در زمینه ی افزایش ظرفیت در اداره های مرکزی وزارت امور خارجه برگزار گردیده بود.
برنامه ی آموزشی حقوق بین الملل عمومی از تاریخ 9 آغاز الی 13 جولای 2012 برای روسای  وزارت امور خارجه و روسای ارتباط خارجه سایر وزارت خانه ها چون وزارت صحت عامه، وزارت مالیه در سالون انستیتیوت دیپلوماسی برگزار گردید.
همچنان در ادامه، انستیتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه با همکاری انستیتیوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الدول ماکس پلانک برنامه یی دیگری را زیر عنوان حقوق و معاهدات را از تاریخ 16 الی 20 جولای 2012 برای کارمندان ریاست حقوق معاهدات وزارت امور خارجه در سالون انستیتیوت دیپلوماسی برگزار نمودند.  
در ختم این برنامه های آموزشی تصدیقنامه های فراغت به شاملان توسط جناب حضرت وهریز مدیر انستیتیوت دیپلوماسی تفویض گردید.

 

بالا صفحه