پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

گزارش برنامه ی آموزشی "حقوق بین المللی عمومی" و "حقوق معاهدات"

گزارش برنامه ی آموزشی "حقوق بین المللی عمومی" و "حقوق معاهدات"
انستیتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری انستیتیوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الدول ماکس پلانک و همکاری مالی وزارت خارجه آلمان دو برنامه یی آموزشی  یک هفته يی زیر عنوان حقوق بین الملل عمومی و حقوق و معاهدات را برگزار نمودند.
برگزاری این کورس ها در راستای اجرای برنامه ی سالانه این انستیتیوت در زمینه ی افزایش ظرفیت در اداره های مرکزی وزارت امور خارجه برگزار گردیده بود.
برنامه ی آموزشی حقوق بین الملل عمومی از تاریخ 9 آغاز الی 13 جولای 2012 برای روسای  وزارت امور خارجه و روسای ارتباط خارجه سایر وزارت خانه ها چون وزارت صحت عامه، وزارت مالیه در سالون انستیتیوت دیپلوماسی برگزار گردید.
همچنان در ادامه، انستیتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه با همکاری انستیتیوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الدول ماکس پلانک برنامه یی دیگری را زیر عنوان حقوق و معاهدات را از تاریخ 16 الی 20 جولای 2012 برای کارمندان ریاست حقوق معاهدات وزارت امور خارجه در سالون انستیتیوت دیپلوماسی برگزار نمودند.  
در ختم این برنامه های آموزشی تصدیقنامه های فراغت به شاملان توسط جناب حضرت وهریز مدیر انستیتیوت دیپلوماسی تفویض گردید.

 

خواندن 3020 دفعه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26/02/1397

بالا صفحه