سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸، ۰۸:۵۵ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

برگزاری سیمینار طی مراحل معاهدات بین المللی از طرح تا مرعی الاجرا شدن

برگزاری سیمینار طی مراحل معاهدات بین المللی از طرح تا مرعی الاجرا شدن

کابل – سیمینار طی مراحل معاهدات بین المللی از طرح تا مرعی الاجرا شدن، برای تسریع روند طی مراحل معاهدات بین المللی و هماهنگی میان ادرات مربوط، با اشتراک حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امورخارجه، اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا، نمایندگان وزارت عدلیه، اداره امور و سایر ادارت، در وزارت امور خارجه برگزار گردید. آقای کرزی، روی اهمیت معاهدات بین المللی در روابط کشور ها صحبت نموده، طی مراحل و اجرای شدن معاهدات بین المللی را یکی از مسؤلیت های اساسی حکومت ها بیان داشت.

معین سیاسی وزارت خارجه، عدم همکاری نهاد های داخلی برای ابراز نظر پیرامون معاهدات بین المللی، عدم توجه به نسخه های معاهدات بین المللی به زبان های ملی، عدم توجه به اصلاح متن قبل از امضای معاهدات، عدم هماهنگی ادارت با ریاست حقوق و معاهدات وزارت خارجه در زمینه امضای معاهدات بین المللی و توجه لازم روی تطبیق معاهدات بین المللی را ازجمله مشکلات مهم در زمینه طرح تا مرعی الاجرا شدن معاهدات بیان نمود.

سپس اعضای شورای ملی،رئیس حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه، نماینده اداره امور و وزارت عدلیه پیرامون نقش پارلمان از نظارت تا تطبیق معاهدات بین المللی، جایگاه معاهدات بین المللی در قوانین افغانستان و چالش های عمده فرا روی طی مراحل معاهدات بین المللی صحبت نمودند.

در فرجام، اشتراک کنندگان در مورد چالش ها در رابطه به طی مراحل و اجرای شدن معاهدات بین المللی بحث وتبادل نظر کردند.

 

خواندن 727 دفعه
Go to top