پنجشنبه ۲ دلو ۱۳۹۹، ۰۸:۲۶ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

پیام امتنانیه وزارت امور خارجه در رابطه به ھمکاری ھای بشردوستان دولت جمھوری اسلامی ایران به مھاجرین افغان در شرایط بحران صحی کوید ١٩

||| ||| |||

کابل – وزارت امور خارجه جمھوری اسلامی افغانستان مراتب امتنان و سپاسگزاری خویش را از دولت جمھوری اسلامی ایران در رابطه به اقدامات بشر دوستانه شان در زمینه رسیده گی به مھاجرین افغان مقیم آن کشور ابراز میدارد. تمام اقدامات به خصوص صدور حکم اخیر رئیس محترم جمھوری اسلامی ایران بخاطر تداوی رایگان مھاجرین افغان در شفاخانه ھای دولتی ایران موجب خاطر جمعی رھبری دولت جمھوری اسلامی افغانستان گردید. ایجاد تسھیلات در رفت و آمد وسایط ترانزیتی و فراھم آوری مساعدت ھای لازم صحی برای مھاجرین در مناطق آسیب پذیر آن کشور اقداماتی اند که از جانب دولت افغانستان به چشم قدر نگریسته میشوند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در جھان و کشور دوست و ھمسایه ایران، دولت افغانستان برای دولت و مردم دوست و برادر ایران در راستای مبارزه و مهار نمودن این بحران آرزوی موفقیت نموده و امیدوار است تا جھان ھر چه زودتر از شر این مصیبت رھایی یابد.

خواندن 710 دفعه

آخرین ویرایش در جمعه, 22/01/1399

بالا صفحه